Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home | Forum| Tutorials|School|R&D|Contact|About
 

 

 


ShadowWares School เป็นสถาบันการเรียน รู้พิเศษด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสายวิชาสามัญอื่นๆ เน้นการเรียนการสอนเพื่อให้รู้ลึก รู้จริง สามารถคิดเป็น วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และแม่นยำ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับเชิงลึก ดำเนินการสอนโดยผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน รูปแบบการเรียนการสอนของ ShadowWares School จะมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นทุกเรื่องทุกบทเรียน เพื่อให้รู้ลึกจนถึงแก่น และอัดแน่นด้วยทักษะ การเรียนในภาคทฤษฎีจะสอนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน และเพิ่มความรู้ความเข้าใจโดยให้ผู้เรียนได้ลงภาคปฏิบัติด้วย อุปกรณ์ เครื่องมือ และชุดฝึกจริง ให้ลองปฏิบัตจริงอย่างหลากหลาย ทีมงานของ ShadowWares School เป็นทีมงานคุณภาพอย่างแท้จริง เพราะทุกคน สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและบางคนกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์โดยตรง ทุกคนมีประสบการณ์การทำงานจริง จึงพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้อย่างเต็มที่ และเนื่องจาก ShadowWares School เป็นสถาบันภายใต้ ShadowWares Group ซึ่งทำงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงระบบอัตโนมัติและระบบสมองกลฝังตัวในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Hardware และ Software จึงทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับสิ่งต่างๆมากมายที่ไม่เคยเจอในห้องเรียนมาก่อน     บุคคลที่เรารับสอน

     เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนของ ShadowWares School ถูกออกแบบให้ตอบรับกับกลุ่มผู้เรียนทุกกลุ่ม:
 • นักเรียนระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่ต้องการเรียนเพิ่มในวิชาสามัญต่างๆ และเพิ่มทักษะพิเศษด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • นักศึกษาที่ต้องการปรับพื้นฐานในวิชาต่างๆ รวมไปถึงการเพิ่มขีดความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตัวเอง และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งในรายวิชาที่เรารับสอนเป็นพิเศษ หรือต้องการเรียนแบบตัวต่อตัว เราก็ยินดีสอน
     รายวิชาที่เราเปิดสอน

     รายวิชาต่างๆที่เปิดสอนจะแยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือ:

1. วิชาเชิงวิศวกรรมสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

   คลิกหัวข้อที่สนใจเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

2. วิชาสามัญสำหรับนักเรียนปถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีให้เลือกเรียนดังนี้

 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • ภาษาอังกฤษ
 • เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ
 • เพิ่มทักษะพิเศษด้านไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ ทำของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตัวเอง เช่นวงไฟกระพริบ วงจรเสียงสัตว์ และอื่นๆมากมาย     รูปแบบการเรียนการสอนของเรา

 • การเรียนการสอนในรายวิชาของนักเรียนระดับปฐมศึกษา และมัธยมศึกษาจะมีรูปแบบเหมือนการสอนติวแบบใกล้ชิด (กลุ่มละ 1 หรือ 2 คนเท่านั้น) เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะต่างๆอย่างเต็มที่
 • การเรียนการสอนในรายวิชาเชิงวิศวกรรม สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จะเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น ทุกเรื่องทุกบทเรียน การเรียนในภาคทฤษฎีจะสอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแบบเจาะลึกจนถึงแก่น ให้คิดและวิเคราะห์เชิงลึกได้ด้วยตัวเอง และหลังจากเรียนภาคทฤษฎีแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในส่วนของภาคปฏิบัติด้วยชุดฝึกจริงรูปแบบต่างๆมากมาย อย่างครบถ้วน เรียกได้ว่า "ทำจริง เห็นจริง รู้จริง และทำได้"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 • ในกรณีที่ผู้เรียนสนใจเรียนรู้เฉพาะเรื่อง สามารถเลือกได้ตามต้องการ หรือจะกำหนดหัวข้อการเรียนเองก็สามารถทำได้
 • สำหรับผู้ที่คิดว่า เรียนช้า หรือเร็วกว่าคนอื่น สามารถกำหนดกลุ่มเรียนเองได้
 • พิเศษสุดๆ สำหรับคนที่ต้องการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการวัดและควบคุมเฉพาะด้าน สามารถเลือกเรียนเป็นเรื่องๆ หรือเหมาเรียนทุกเรื่องได้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
     ติดต่อสมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

     Tel.     086 593 7891, 084 392 4173
     Email. ShadowWares@hotmail.com

ตัวอย่างชุดฝึกในภาคปฏิบัติบางส่วน

Main Controller

7-Segment & Kaypad

Dot Matrix Display

DAC/ADC Converter

DC/Stepping Motor

Mixing Process

3-Phase Motor

Machanical/Solid State Relay


Traffic Light Control

Proto Board

I2C Device
(DAC, ADC, IO,EEPROM)

Analog/Digital IO-Tester

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผู้เรียนจะได้รู้ถึงเทคนิคและหลักการออกแบบวงจรควบคุมต่างๆอย่างลึกซึ้ง และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของชุดทดลองเหล่านี้ได้ด้วยเทคนิคการ เขียนโปรแกรมรูปแบบต่างๆอย่างครบถ้วน

<< ทั้งหมดนี้เป็นแค่ชุดทดลองบางส่วนเท่านั้น ยังมีให้เลือกเรียนรู้อีกนับไม่ถ้วน >>

เพื่อให้การเรียนการสอน ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้เฉพาะหัวข้อที่ตนเองสนใจได้ตามความต้องการดังนี้3-PHASE MOTOR
เรียนรู้หลักการทำงานของมอเตอร์แบบ 3 เฟส (3-Phase Motor) ทั้งแบบ STAR และ DELTA และศึกษาการทำงานของวงจร เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานในรูปแบบต่างๆได้ เช่น การตรวจสอบการกดปุ่มหรือสวิตซ์ควบคุมการ เปิด-ปิด ทิศทาง และความเร็วของมอเตอร์แบบ 3 เฟสได้

DC MOTOR
เรียนรู้หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor) และศึกษาการทำงานของวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานในรูปแบบต่างๆได้ เช่น การอ่านค่าจากอุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor) ทิศทาง และความเร็วรอบ และจำนวนรอบ ของมอเตอร์ การควบคุมทิศทางการหมุน และการควบคุมความเร็วด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น Pulse Width Modulation (PWM) และเทคนิคควบคุมด้วยวิธีการแบบ PID Control เป็นต้น

STEPPING MOTOR
เรียนรู้หลักการทำงานของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ (Stepping Motor) และศึกษาการทำงานของวงจรควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานในรูปแบบต่างๆได้ เข่นการควบคุมทิศทางการหมุน การควบคุมความเร็ว และเทคนิคการขับแบบ Half-Step และ Full-Step รวมไปถึงกำกำหนดองศาการหมุนของสเต็ปปิ้งมอเตอร์

MIXING PROCESS
เรียนรู้หลักการทำงานของระบบผสมของเหลวแบบอัตโนมัติ และศึกษาการทำงานของวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานในรูปแบบต่างๆได้ เช่นการควบคุมการปิด-เปิดวาล์วขาเข้าและวาล์วขาออก การอ่านค่าระดับของเหลวในถังผสมจากตัวตรวจจับระดับ (Level Sensor) การควบคุมการทำงานของมอเตอร์ปั่นของเหลว และการตรวจสอบการกดปุ่มหรือสวิตซ์เพื่อควบควบการทำงานของระบบ

TRAFFIC LIGHT CONTROL
เรียนรู้หลักการทำงานของระบบควบคุมไฟจราจร (เขียว เหลือ แดง) แบบอัตโนมัติ และศึกษาการทำงานของวงจรควบคุมควบคุมไฟจราจร เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานได้ถูกต้อง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการ และเทคนิคการเขียนโปรแกรมจัดการกับจังหวะ และการควบคุมเวลาของไฟแต่ละสี แต่ละมุมของสี่แยกไฟแดง

7-SEGMENT DISPLAY & KEYPAD
เรียนรู้หลักการทำงานของ LED แบบ 7-Segment รวมไปถึงหลักการทำงานของสวิตซ์ที่มีการต่อวงจรเป็นแบบ Row-Column และศึกษาการทำงานของวงจรควบคุมการทำงานแบบ Multiplexed เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการแสดงผลตัวเลขหรือตัวอักษร พร้อมกับการตรวจสอบการกดสวิตซ์ไปพร้อมๆกัน (Row/Column Multiplexing) ได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างสัญญาณเสียงบี๊บ เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่นเมื่อกดสวิตซ์ตัวที่ 1 จะมีเสียงบี๊บ พร้อมกับแสดงผลเลข 1 บน 7-Segment

DOT MATRIX DISPLAY
เรียนรู้หลักการทำงานของป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถควบคุมการแสดงอัก ษรและภาพรูปแบบต่างๆให้เคลื่อนไหวได้ และศึกษาการทำงานของวงจรควบคุมการแสดงผล เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการแสดงผลได้ตามความต้องการ ด้วยเทคนิคการออกแบบวงจรและเขียนโปรแกรมแสดงผลแบบ Row/Column Multiplexing

ANALOG & DIGITAL CONVERTER
เรียนรู้หลักการทำงานของไอซีที่ทำหน้าที่เปลี่ยนรูปสัญญาณจากอนาลอกเป็น ดิจิตอล และวงจรเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาลอก แบบ R-2R Ladder และเข้าใจหลักการของไอซีที่ทำหน้าที่เป็น Analog Bar-Graph Meter รวมไปถึงศึกษาการเชื่อมต่อไอซีและวงจรเหล่านี้เข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมในการสร้างสัญญาณรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านค่าแรงดันที่เป็น สัญญาณอนาลอกจากตัวตรวจวัดต่างๆเช่น ตัวตรวจวัดความเข้มแสง (LDR) ตัวตรวจวัดความร้อน (TERMAL SENSOR) และอื่นๆ

I2C BUS & 1 WIRE DEVICE
เรียนรู้หลักการทำงานของไอซีที่มีรูปแบบการสื่อสารข้อมูลกับไมโคร คอนโทรลเลอร์ด้วยโปรโตคอลชนิด I2C เช่นไอซีตรวจวัดอุณหภูมิ (DS1820) ไอซีเปลี่ยนสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล และเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาลอก (PCF8591) ไอซีที่ใช้ในการขยายพอร์ตหรือ Remote I/O (PCF8574) ไอซีหน่วยความจำแบบ EEPROM (24LC168) ไอซีหรืออุปกรณ์ประเภทนี้สามารถถูกเชื่อมต่อโดยใช้สายสัญญาณร่วมกันเพียงสาม เส้นเท่านั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการทำงานของ I2C Bus และเทคนิคการออกแบบวงจรเพื่อเชื่อต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อให้สามารถ เขียนโปรแกรมสื่อสารกับอุปกรณ์ที่ใช้สายสัญญาณร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

MECHANICAL RELAY & SOLID-STATE RELAY
เรียนรู้หลักการทำงานของรีเลย์ทางกล และรีเลย์แบบ Solid-State สำหรับงานควบคุมที่โหลดต้องการพลังงานไฟฟ้าสูง นอกจากนี้จะได้เรียนรู้การเชื่อมต่อสัญญาณด้วยแสงของอุปกรณ์ที่เรียกว่า OPTO-ISOLATOR ทั้งนี้เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งทำงานที่ย่านแรงดันต่ำ สามารถรับและส่งสัญญาณที่มีระดับแรงดันสูงๆได้ ผู้เรียนจะได้รับการสอนอย่างเข้มงวดในส่วนนี้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการต่อวงจร และให้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานต่างๆของระบบได้อย่างถูกต้องและ ปลอดภัย

 

www.ShadowWares.com
ShadowWares Engineering to Perfection


     ติดต่อสมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

     Tel.     086 593 7891, 084 392 4173
     Email. ShadowWares@hotmail.com


 

Home|Forum|Tutorials|School|R&D|Contact|About
 


Copyright © 2010 by ShadowWares
Last Update: June 2, 2010 12:05 PM